W okresie świątecznym centrum obsługi klienta będzie odpowiadało wyłącznie po angielsku. W dniach 24-25 grudnia oraz 31 grudnia - 1 stycznia centrum obsługi klienta będzie całkowicie zamknięte. Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Cookie policy

Cookie policy

StickerApp u?ywa ciasteczek (cookie) na stronie caseapp.pl

 

Czym s? ciasteczka?

 

Ciasteczko jest ma?ym plikiem tekstowym z informacj?, sk?adowanym na Twoim komputerze, telefonie albo tablecie, kiedy odwiedzasz stron? internetow?. Ciasteczka pozwalaj? nam zidentyfikowa? Ciebie jako osob? odwiedzaj?c? nasz? stron? i s? u?ywane, aby strona dzia?a?a jak najefektywniej. Ciasteczka mog? te? by? u?ywane do zbierania statystyk, bada? rynkowych albo do personalizowania reklam i ofert.

S? dwa rodzaje ciasteczek. Jeden rodzaj pozostanie na Twoim komputerze przez okre?lon? ilo?? czasu. Drugi typ jest tymczasowy i b?dzie u?ywany tylko tak d?ugo, jak pozostaniesz na naszej stronie, a potem zniknie

Ciasteczka maj? ró?nych w?a?cicieli. Wiele stron u?ywa ciasteczka osób trzecich. Takie ciasteczka s? zazwyczaj u?ywane do zbierania statystyk i udoskonalania oferty oraz reklam. Pochodz? one od ró?nych partnerów biznesowych.

 

 

Jakie ciasteczka s? u?ywane przez StickerApp?


StickerApp u?ywa ciasteczek tymczasowych i d?ugotrwa?ych na swojej stronie. U?ywamy te? ciasteczek osób trzecich. U?ywamy naszych ciasteczek, aby udoskonala? nasz? stron?, aby by?a bardziej przyjazna dla u?ytkownika.

 

Niektóre ciasteczka s? niezb?dne, aby? móg? u?ywa? naszej strony i dokona? zakupu. Z pomoc? naszych ciasteczek, jeste?my te? w stanie analizowa? przep?yw klientów przez nasz? stron?, co pozwala nam udoskonala? nasz? stron? i wspomaga centrum obs?ugi klienta. Za pomoc? ciasteczek zapisujemy informacje, jakie cz??ci naszej strony s? odwiedzane przez u?ytkowników, co pozwala nam dopracowa? oferty i marketing.

 

 

Jak ciasteczka s? u?ywane przez StickerApp?


StickerApp u?ywa Google Analytics, aby zbiera? anonimowe informacje o osobach odwiedzaj?cych nasz? stron?. Te informacje nie zawieraj? ?adnych personalnych informacji i nie pozwalaj? na zidentyfikowanie pojedynczych u?ytkowników. Google Analytics jest ciasteczkiem osób trzecich. Te ciasteczka s? u?ywane, aby?my mogli si? dowiedzie?, co na naszej stronie dzia?a dobrze, a co nie. Uzyskujemy statystyki na temat, na przyk?ad, zachowania u?ytkownika na stronie, w jakiej kolejno?ci zosta?y przez niego odwiedzone cz??ci naszej strony, które cz??ci s? najbardziej popularne i które prowadz? do sprzeda?y.

Adyen jest nazw? us?ugodawcy p?atno?ci kart?, z którego korzystamy. Adyen u?ywa ciasteczek, aby umo?liwi? p?atno?ci i zapobiec wy?udzeniom. Je?li jest podejrzane wy?udzenie, Adyen mo?e u?y? swoich ciasteczek, aby zablokowa? transakcje na innych stronach, które równie? u?ywaj? ich us?ug.

 

Google Ads, Bing Pixel i Facebook Pixel s? równie? ciasteczkami osób trzecich. Zbieraj? one anonimowe informacje, aby?my byli w stanie studiowa? zachowanie kupuj?cych oraz efektywno?? naszych reklam. Pozwala nam to stworzy? grup? targetow? z pewnymi zachowaniami i targetowaw? nasze reklamy bardziej efektywnie.

 

Poni?ej znajduje si? lista ciasteczek, jakich u?ywamy.

 

Niezb?dne ciasteczka

 

Te ciasteczka s? niezb?dne do funkcjonowania naszej strony oraz aby? by? w stanie u?y? koszyka i p?atno?ci na naszej stronie.

 

Typ Ciasteczek

Cel

Trwa?o??

Ciasteczka osób trzecich

Ciasteczka Sesyjne

Przechowywanie personalnych ustawie?, loginu, obs?uga koszyka/p?atno?ci itp.

 

Maksymalnie 30 dni

Nie, to s? ciasteczka StickerApp

Adyen

Aby umo?liwi? p?atno?ci kart? za pomoc? Adyen, rozpoznawa? i zapobiega? wy?udzeniom

2 lata

Adyen

 

 

 

 

 

Ciasteczka Statystyczne i Marketingowe
Wszystkie te ciasteczka pochodz? od osób trzecich. Te ciasteczka daj? nam ogólne informacje na temat w jaki sposób jest u?ywana nasza strona. Jest mo?liwo?? zablokowania ciasteczek tego typu poprzez zmienienie ustawie? przegl?darki, je?li nie chcesz akceptowa? ciasteczek osób trzecich.

 

Typ Ciasteczek

Cel

Trwa?o??

Ciasteczko Osób Trzecich

Google Analytics

Statystyki. Analiza zachowa? u?ytkownika na naszej stronie i mierzenie rezultatów marketingu.

2 lata

Google

Google Ads

Analiza i marketing targetowany. ?ledzi u?ytkowanie strony i interakcje.

Mo?esz przeczyta? wi?cej o tym w jaki sposób dzia?a Google i ich ciasteczkach tutaj:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

30 dni

Google

Bing Pixel

Analiza i marketing targetowany. ?ledzi u?ytkowanie strony i interakcje.

1 rok

Microsoft

Facebook Pixel

Analiza i marketing targetowany. ?ledzi u?ytkowanie strony i interakcje.

1 rok

Facebook

 


Ciasteczka na Twoim urz?dzeniu

Wi?kszo?? przegl?darek ma standardowe ustawienia, które pozwalaj? na dzia?anie i przechowywanie ciasteczek. Mo?esz zmieni? swoje ustawienia, aby zablokowa? albo ograniczy? przechowywanie ciasteczek. Przegl?darka mo?e by? ustawiona tak, ?e dostajesz powiadomienie za ka?dym razem, kiedy strona próbuje przechowa? ciasteczka na Twoim urz?dzeniu. Mo?esz równie? usun?? wszystkie przechowywane ciasteczka. W jaki sposób usun?? ciasteczka lub zmieni? ustawienia jest zazwyczaj wyja?nione w zak?adce “pomoc” przegl?darki.

 

Prosz? wiza? pod uwag?, ?e je?li zdecydujesz si? zablokowa? ciasteczak u?ywane na stronie StickerApp, niektóre elementy strony mog? przesta? dzia?a?.

 

Je?li masz jakiekolwiek pytania na temat tego w jaki sposób u?ywamy ciasteczek, prosz? skontaktuj si? z nami.